ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 8 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน”


วันที่ 18 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 8 วัน : 48 ชั่วโมง (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาท ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน