ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร Basic Barista Course (ระยะสั้น 10 วัน)”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร Basic Barista Course (ระยะสั้น 10 วัน) ระหว่างวันที่ 6 – 17 พฤศจิกายน 2566 เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ เปิดจำลองการขาย Coffee Shop การให้บริการลูกค้า การทำเครื่องดื่มเมนูกาแฟ และเมนูสร้างสรรค์ต่างๆ ประเมินความพึงพอใจทางด้านรสชาติ กลิ่น สีสัน รูปลักษณ์ และการให้บริการ รวมถึงสรุปแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการร้านกาแฟอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 22 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน