ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร การทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ 2 (5 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร การทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ 2 (5 วัน) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง ได้นำเสนอการทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้กในสไตล์ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อยอด ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน