ศสค. ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพ ภายในสถาบัน “หลักสูตรการเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสั้น 10 วัน )

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว “หลักสูตรการเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสั้น 10 วัน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยวิทยากร/ครูผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน