ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร Slow bar เครื่องดื่มสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร Slow bar เครื่องดื่มสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” ระยะสั้น 5 วัน (ระหว่างวันที่ 6 – 13 ธ.ค. 2565) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ฝึกภาคปฏิบัติ เน้นรสชาติ รูปลักษณ์ การบริการ การทำงานเป็นทีม และสรุปบทเรียน ในการนี้ นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน