ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร Basic Nailist Course รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร Basic Nailist Course รุ่นที่ 1” ระยะสั้น 10 วัน (ระหว่างวันที่ 14–25 พ.ย. 2565) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีเจล แนะนำอุปกรณ์ โครงเล็บแต่ละแบบ วิเคราะห์หน้าเล็บ เตรียมหน้าเล็บ การตะไบ ฝึกการทาสีเจล เทคนิคเบื้องต้น ทาสีเจลเทคนิคพิเศษ ประเมินผิวลูกค้า ฝึกงานเพ้นท์ในรูปแบบต่างๆ ทำลายยอดนิยม เรียนรู้การประเมินโครงสร้างเล็บสำหรับการต่อ PVC ฝึกการต่อเล็บ PVC ลงสี ตกแต่ง และการถอดเล็บ ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน