ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Start Up รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Start Up รุ่นที่ 1” ระยะสั้น 5 วัน (ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 2565) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่การเรียนรู้ Digital Marketing, Online Marketing ความคิดสร้างสรรค์ การสร้าง Content เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือ แต่งภาพ และทำสื่อ เปิดร้านกับ Shopee เปิดร้านค้าบน Facebook Page และการสร้างLine Official Account ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน