ศสค. ลำพูน มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพ ภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรตัดซอยผมสตรี” (10 วัน)


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรตัดซอยผมสตรี” ระยะสั้น 10 วัน ระหว่างวันที่ 18 ก.ค. – 2 ส.ค. 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง สอนพื้นฐานการตัดทรงมอส มอสสไลด์ ยูนิเซท ฟาร่าห์ บ๊อบ บ๊อบเท ทรงสูง และทวิกกี้ พร้อมฝึกภาคปฏิบัติออกหน่วยให้บริการ ตัดซอยผมฟรี โดยวิทยากร/ครูผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน