ศสค.ลำพูน มอบป้ายฟิวเจอร์บอร์ด “LC Mobile” นวัตกรรมใหม่สร้างเครือข่าย ผ่านระบบ Application Line OA ภายใต้กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เป็นผู้แทนมอบ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้มอบป้ายฟิวเจอร์บอร์ด “LC Mobile” ภายใต้กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล/อบต. ที่ผ่านการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ได้แก่ “เทศบาลตำบลศรีเตี้ย” อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน “เทศบาลหนองล่อง” อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และ“องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา” อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดสัมพันธ์เครือข่าย สร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านระบบสื่อโซเซียล Application Line OA ในระดับพื้นที่อย่างครอบคลุม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วถึง ต่อไป