ศสค.ลำพูน ประสานงานร่วมกับ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นที่ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน

วันที่ 28 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประสานงานร่วมกับ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นที่ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร การทำผ้าอุ๊กลายธรรมชาติ Eco Print และหลักสูตร อาหารไทยฝรั่งนิยม รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทันโลกออนไลน์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี ชุมชน เครือข่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน