ศสค.ลำพูน ประสานความร่วมมือกับองค์กรแหล่งเงินทุน “ธนาคารออมสิน” สาขาป่าซาง เพื่อสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ประสานความร่วมมือกับองค์กรแหล่งเงินทุน “ธนาคารออมสิน” สาขาป่าซาง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้น SME (ธุรกิจขนาดย่อม) ซึ่งผ่านการฝึกอบรมอาชีพ มีประสบการณ์พื้นฐานทางด้านอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตร บาริสต้าสร้างรายได้” รุ่นที่ 3/2566 จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุมอาคารโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน