ศสค.ลำพูน ประสานความร่วมมือกับองค์กรแหล่งเงินทุน “ธนาคารออมสิน” สาขาป่าซาง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพ

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ประสานความร่วมมือกับองค์กรแหล่งเงินทุน “ธนาคารออมสิน” สาขาป่าซาง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้น SME (ธุรกิจขนาดย่อม) ซึ่งผ่านการฝึกอบรมอาชีพ มีประสบการณ์พื้นฐานทางด้านอาชีพ โดยมีนางสาวพรภัครัศ พงษ์พุก พนักงานบริการลูกค้า 7 พร้อมทีมงาน บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตร ตำยำ by072” รุ่นที่ 2/2566 จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน