ศสค.ลำพูน ประชุมหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าประชุมหารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน รูปแบบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และประสานเครือข่ายแนวทางการพัฒนาด้านสตรีและครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยมีนายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานกลุ่มสตรีทั้ง 9 หมู่บ้าน ตัวแทนศพค. และอพม.ตำบลหนองล่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ สร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง