ศสค.ลำพูน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว การขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และการพิจารณาคัดเลือกครอครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่.