ศสค.ลำพูน ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานณ ห้องประชุม สค.(DWF Meeting Room) ชั้น 12 ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน