ศสค.ลำพูน ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 7/2565 เพื่อนำเสนอพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้แก่ เงินสงเคราะห์สตรีและครอบครัวฯ จำนวน 280 ราย เงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ จำนวน 89 ราย และเงินอุหนุนค่าแรงงานสตรี 90 ราย (3 กลุ่มฝึกอาชีพ) โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน