ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือเพื่อประสานงานเกี่ยวกับการสนับสนุนวิทยากรในการเตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง (Care Giver) จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ บูรณาการความร่วมมือเพื่อประสานงานเกี่ยวกับการสนับสนุนวิทยากรในการเตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง (Care Giver) จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางอภิชญา ประกายวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมพบปะพูดคุย ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน