ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับอบจ.ลำพูน และสสจ.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินโครงการส่งเสริมอบรมการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้กิจกรรมอบรมแพทย์แผนไทยหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินโครงการส่งเสริมอบรมการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้กิจกรรมอบรมแพทย์แผนไทยหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยการบูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปจัดการสุขภาพชุมชนโดยนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน