ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลตำบลศรีเตี้ย ดำเนินการจัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” เพื่อสร้างองค์ความรู้ ในการสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และสร้างความเข้าใจในพรบ.ที่เกี่ยวข้อง สิทธิสตรี ครอบครัว ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการเข้าถึงบริการ/สวัสดิการ สร้างเครือข่ายคุณภาพในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว และการขับเคลื่อนงานภารกิจของศูนย์ฯ ในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learn & Play) กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้ บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ตอบคำถาม ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เล่นเกมส์ลุ้นรางวัล สรุปให้ความรู้ เช่นเกมส์โยนห่วงสัมพันธภาพ เกมส์ต่อภาพ 9 มิติ เกมส์บันได้สู่ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นต้น และกิจกรรมภาคปฏิบัติฝึกอาชีพ “Learning Center สู่ชุมชน ฝึกอาชีพ สร้างงาน มีรายได้ ครอบครัวอบอุ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้แก่ หลักสูตรการทำน้ำจิ้ม-น้ำยำซีฟู๊ดรสแซบทำเงินสร้างรายได้”และ “หลักสูตรการทำสังขยารสใบเตย-รสชาไทยทำง่ายขายคล่อง” ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 40 คน(นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก (นายวิหาร สีโย) รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีเตี้ย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะผู้จัดการประชุม ณ หอประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน