ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรจัดการฝึกอบรมอาชีพและสนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรจัดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 2 วัน และสนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน โดยมีนางพุทธิชาต ดอกไม้ไฟ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ในการนี้ ได้พาเยี่ยมชมหลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ สาธิตการรมตา และการนั่งถ่าน ห้องแผนกนวดแผนไทย อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1