ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับอบต.แม่นาเติง และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชม (ศพค.) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมดำเนินการจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับอบต.แม่นาเติง และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชม (ศพค.) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมดำเนินการจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัวครบวงจร เข้าถึงบริการ/สวัสดิการ เชื่อมประสานเครือข่ายคุณภาพในระดับพื้นที่ และการขับเคลื่อนงานภารกิจของศูนย์ฯ ครบทุกมิติงาน ในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learn & Play) เล่นเกมส์ ตอบคำถาม ลุ้นรับรางวัล ทำแบบทดสอบก่อน-หลัง การฝึกอาชีพ และศึกษาดูงานโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน “สวนผักยายจั๋น บ้านสวนตาแลก” ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 75 คน โดยมีนางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางวันทนา สุขเกษม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบต.แม่นาเติง ร่วมพิธีเปิด

นางอรียาพรฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้ร่วมมอบป้ายฟิวเจอร์บอร์ด “LC Mobile”: ผ่านระบบ App Line OA นวัตกรรมสร้างเครือข่าย LC สู่ชมุชน ในระดับพื้นที่อย่างครอบคลุม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ณ องค์การบริการส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน