ศสค.ลำพูน นำเสนอผลงาน KM Awards ประจำปี 2566 (ประเภทหน่วยงาน) ชื่อผลงาน “ Train Model : การจัดสวัสดิการด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพ”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงาน KM Awards ประจำปี 2566 จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร. สค. ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน ได้นำเสนอผลงานเพื่อเข้าประกวดรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน KM Awards ประจำปี 2566 (ประเภทหน่วยงาน) ชื่อผลงาน “ Train Model : การจัดสวัสดิการด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพ” โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรุงเทพฯ