ศสค.ลำพูน นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดผมชายขั้นสูง รุ่นที่ 1 (1 เดือน) ฝึกภาคปฏิบัติให้บริการตัดผม (ฟรี) ในเขตพื้นที่อำเมือง จังหวัดลำพูน

ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร ตัดผมชายขั้นสูง รุ่นที่ 1 (1 เดือน) ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติภาคให้บริการตัดผม(ฟรี) ได้แก่กลุ่มนักรียนโรงเรียนต้นผึ้ง โรงเรียนเชตวัตหนองหมู และโรงเรียนวัดบ้านม้า ชุมชนบ้านม้า รวมจำนวนผู้ที่เข้ารับบริการทั้งสิ้น 147 คน ในเขตพื้นที่อำเมือง จังหวัดลำพูน