ศสค. ลำพูน ดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว “หลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนแก่สตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว โดยมีนายวิบูลย์ ภูริชชยันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ บ้านหนองปู ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน