ศสค. ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรการตัดผมชาย” ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรการตัดผมชาย” ระหว่างวันที่ 15 – 24 มีนาคม 2565 โดยมีนายธนาธิป อุต๊ะมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ฝึกอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน