ศสค.ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ”หลักสูตร การปักผ้าด้นมือ” ระยะสั้น 10 วัน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตรการปักผ้าด้นมือ” ระยะสั้น 10 วัน ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัวบ้านสันป่าซาง จำนวน 20 คน โดยมีนายสุปรีชา สุภาอินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บ้านสันป่าซาง ตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่