ศสค. ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตรการทำโคมล้านนา” ระยะสั้น 5 วัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตรการทำโคมล้านนา” ระยะสั้น 5 วัน ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว เทศบาลตำบลดงดำ โดยมีนายเกษม บัวอ๊อด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงดำ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บ้านบวก ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน