ศสค. ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว ณ ศูนย์หัตถกรรมบ้านผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน