ศสค. ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรขนมและอาหารว่างสร้างรายได้” ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านขุนแตะ เชียงใหม่

วันที่ 4 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรขนมและอาหารว่างสร้างรายได้” ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านขุนแตะ โดยมีนายสันติพงษ์ พรมมาโนชย์ หัวหน้าโครงการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเอนกประสงค์โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่