ศสค.ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ”หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า” ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 9 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตร ตัดเย็บเลื้อผ้า” ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัวบ้านป่าคาใหม่ ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีนายยงยุทธ แซ่ม้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฏร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บ้านป่าคาใหม่ ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก