ศสค.ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ”หลักสูตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัย” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการเปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัย” ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัวบ้านแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศิรวิทย์ ทีโม ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ทีทำการกลุ่มบ้านแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่