ศสค.ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ (10 วัน)” ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว พื้นที่เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ (10 วัน)” ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว พื้นที่เทศบาลตำบลก้อ โดยมี นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน