ศสค. ลำพูน ดำเนินการปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรตัดผมชาย” ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรตัดผมชาย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24 มี.ค. 2565 โดยมีนายธนาธิป อุต๊ะมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เป็นประธานในพิธีปิด ณ ศูนย์ฝึกอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน