ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัด “โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวทุกช่วงวัยในชุมชนแบบบูรณาการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัด “โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวทุกช่วงวัยในชุมชนแบบบูรณาการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ และทักษะในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตที่สุขสมบูรณ์กับครอบครัวในอนาคต สามารถทำหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การสื่อสารที่ดี และใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพในครอบครัว รวมถึงให้ชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวในชุมชน โดยมีนางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กล่าวรายงาน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คู่รัก คู่หมั้น ผู้ที่วางแผนจะสมรส ครอบครัวสมรสใหม่ และครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งครรภ์หรือเพิ่งคลอดบุตร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เด็ก และเยาวชน รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ อาคารหอฟังธรรม วัดดอยหลังถ้ำ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน