ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัด “กิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เพื่อให้ได้ตระหนัก และมีจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อส่วนรวม พร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ จิตอาสาทำความดี ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกอบรมอาชีพ และเครือข่ายในการทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมได้แก่ ทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้และขยะ ตัดหญ้า/วัชพืชต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 170 คน โดยมีนางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน