ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดโครงการ “ครอบครัวต้องมาก่อน (Family First)” ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน (อำเภอบ้านโฮ่ง)

วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดโครงการ “ครอบครัวต้องมาก่อน (Family First)” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและกลไกในระดับพื้นที่ สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย โดยมีนางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ กิจกรรมการบรรยาย ได้แก่หัวข้อเรื่อง “สิทธิประโยชน์ฝ่าวิกฤติ..แก้ปัญหาสังคม”, เรื่อง “หลักสูตรโรงเรียนครอบครัว” และกิจกรรมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ นำเสนอ พร้อมสรุปกิจกรรม ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่อปท.ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เทศบาล ศพค. และอพม. ในเขตอำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่อง จำนวนทั้งสิ้น 78 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน