ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 10 – 13 มกราคม 2566 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีและครอบครัวมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพที่ผ่านการรวมกลุ่มตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว หรือกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น 52 คน (13 กลุ่มอาชีพ) โดยมีกิจกรรมได้แก่ การบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ ตราสินค้า เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การสร้างวีดีโออย่างง่ายด้วย Tik Tok และการบริหารการตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การสร้างหน้าร้านค้าน่าซื้อ การตลาดออนไลน์บนสื่อโซเซียลมีเดีย ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเยี่ยมชมให้กำลังใจการนำเสนอบูธแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าทุกกลุ่มอาชีพ ณ โรงแรมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน