ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก…สร้างบ้านอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก…สร้างบ้านอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตและองค์ความรู้ให้แก่แกนนำเยาวชนในโรงเรียน ให้รู้เท่าทันปัญหาและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น อีกทั้งยังส่งเสริมให้แกนนำเยาวชนในโรงเรียนหรือในพื้นที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่น รวมถึงชุมชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเหตุ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีแอบแฝง การกระทำความรุนแรง และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย และคุณครูจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง และเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งสิ้น 43 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย