ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนภายใต้กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 23 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนภายใต้กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อการสะท้อนกระบวนความรู้ ประสบการณ์ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่กลุ่มอาชีพจังหวัดลำพูน (จำนวน 7 กลุ่ม) วิทยากรกลุ่ม อปท.ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ โดยการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ เป็นรายงานเกิดเป็นองค์ความรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป โดยรับเกียรติจากอาจารย์วรพล วัฒนเหลืองอรุณ และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นวิทยากรกิจกรรมถอดบทเรียน ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวต้อนรับ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมอาคารราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน