ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรม “เวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรม “เวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ 2567 วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสรรหาคนเก่ง ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพในแต่ละประเภท มีทักษะทางอาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร แนะนำประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้จัดการแข่งขันทักษะอาชีพให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรบาริสต้า หลักสูตรขนมไทย หลักสูตรตัดผมชาย และหลักสูตรการตลาดออนไลน์ พร้อมเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน สุดยอดรางวัลเวทีคนเก่ง ประเภทบุคคล

และได้จัดการแข่งขันการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่น (เสื้อคลุม) การจัดบูธผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ให้กับกลุ่มอาชีพที่สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในชุมชนฯ จำนวน 6 กลุ่ม และให้บริการสาธิตอาชีพ หลักสูตรบาริสต้า (กาแฟ เครื่องดื่มประเภทเย็น) ขนมไทย (วุ้นหรรษา, กะหรี่ปั๊บ) เบเกอรี่ (ขนมปังไส้หมูหยอง/คุกกี้เนยสด) การตลาดออนไลน์ (ถ่ายภาพสินค้า) และตัดผมชาย (ฟรี) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันและภายในชุมชน เจ้าหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.ลำพูน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวแสดงยินดี และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย รางวัลเวทีคนเก่ง (ประเภคบุคคล) ได้แก่ (นางสาวลลิตา อ้ายพิงค์) ชนะเลิศหลักสูตรบาริสต้า, (นางสาวปวีณา เหมือนฟู) ชนะเลิศหลักสูตรขนมไทย, (นายสมประสงค์ ขอบุญช่วย) ชนะเลิศหลักสูตรตัดผมชาย, (นางสาวอัณณ์ณฐดา ทัศนอึ้งสกุลนที) ชนะเลิศหลักสูตรการตลาดออนไลน์ และรางวัลเวทีคนแก่ง (ประเภทกลุ่มอาชีพ) ได้แก่ (กลุ่มอาชีพผ้าปักสลากย้อมตำบลประตูป่า) ชนะเลิศผลิตภัณฑ์ดีเด่น (เสื้อคลุม) และการจัดบูธกลุ่มอาชีพ เข้ารับรางวัลตามลำดับ ณ ห้องประชุมตึกราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน