ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรม “Love Starts With Family ปีที่ 2” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “Love Starts With Family ปีที่ 2” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวด้านต่างๆ ส่งเสริมความสามารถของพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวให้สามารถจัดการกับตนเองและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างปกติสุข รวมไปถึงทำให้แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถเข้าถึงบริการความช่วยเหลือ คำแนะนำปรึกษาและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างครบวงจร ประกอบด้วยกิจกรรมงานประดิษฐ์หรรษา เช่น เพ้นท์กระเป๋าผ้า, พับผ้าขนหนูรูปสัตว์ ทำสร้อยข้อมือ และระบายสีปูนปลาสเตอร์ ซึ่งมีหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แม่ฮ่องสอน (กล่าวต้อนรับ) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน (กล่าวรายงาน) ในการนี้ ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และให้โอวาท กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ทีมวิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ รวมทั้งสิ้น 52 คน ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน