ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย บุคลากรเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Basic Barista Course, หลักสูตรตัดเย็บและสร้างPattern เสื้อเบื้องต้น และหลักสูตรอาหารเหนือสไลต์ล้านนา รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 75 คน ณ ห้องประชุมตึกราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน