ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านสวัสดิการสังคม สคอ.บ้านเกร็ดตระการ และศสค.ชลบุรี

ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านสวัสดิการสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านสวัสดิการผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน งานด้านศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านสวัสดิการผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน งานด้านศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี