ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ครั้งที่ 2 เวทีเสวนา : “เสริมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนากลุ่มฯ ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 ได้แก่การจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “เสริมพลังสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน” และกิจกรรม “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์” ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 56 คน (11 กลุ่ม) ในการนี้ศูนย์ฯ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ได้ตรวจ ATK Test ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (รายบุคคล) ผลการตรวจ พบว่าเป็น ลบ (-) 100% ณ ห้องประชุม เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน