ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้”

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ บ้านแสนคันธา ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิเวช แก้วคำเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาทแก่กลุ่มสตรีและครอบครัวที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรดังกล่าว ในการนี้ศูนย์ฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานประกอบต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว การบริหารจัดการกลุ่ม และการสร้างแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าอย่างยั่งยืน