ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย บ้านสันหัววัว ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายดุสิต ยาชะวันนา นายกเทศมนตรีตำบลประตูป่า เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านสันหัววัว ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ สร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง