ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร” ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคุณวัลคุ์อุษา จอมคำผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ได้พบปะ พูดคุย ให้กำลังใจแก่กลุ่มสตรีและครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน