ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการจักสานไม้ไผ่และทางมะพร้าว” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตรการจักสานไม้ไผ่และทางมะพร้าว บ้านล้อง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายทองใบ ฟั่นแยง รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงกานต์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ทำการผู้สูงอายุบ้านล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน