ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมติดตามกลุ่มอาชีพภายหลังได้รับเงินอุดหนุนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการกิจกรรมติดตามกลุ่มอาชีพภายหลังได้รับเงินอุดหนุนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ได้แก่ กลุ่มบ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด และกลุ่มบ้านสันม่วง ตำบลบ้านจันทร์ ในเขตพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่