ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตร การแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ”

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตร การแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ บ้านนามน ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศิรวิทย์ ทีโม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาทแก่กลุ่มสตรีและครอบครัวที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรดังกล่าว ในการนี้ศูนย์ฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานประกอบต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว การบริหารจัดการกลุ่ม และการสร้างแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าอย่างยั่งยืน